skol-as

Rehabilitacja kręgosłupa SKOL-AS

Kto może być rehabilitowany za pomocą metodyki i urządzenia SKOL-AS?

Korekcja przy użyciu metody i aparatu SKOL-AS wskazana jest dla dzieci i młodzieży, u których skrzywienie zawiera się między 6 o a 40 o (kąt wg Cobba). Osoby takie będą zakwalifikowane do ćwiczeń po wstępnych badaniach antropometrycznych, wydolnościowych i sprawnościowych oraz nie mające przeciwwskazań lekarskich. W trakcie realizacji programu SKOL-AS będą systematycznie wykonywane badania kontrolne. W przyszłości przewidywane są programy SKOL-AS dla osób z większym stopniem skrzywienia.

Jak tworzy się nawyk postawy nieprawidłowej?

W stanach patologii np. w skoliozach równowaga ta zostaje zakłócona. Pomiędzy stanem czynnego napięcia mięśni, a kształtem kręgosłupa istnieje prosta zależność. Jeśli zmieni się stan napięcia mięśni - ulegnie zmianie kształt kręgosłupa i odwrotnie. Każda zmiana kształtu kręgosłupa powoduje zmianę w czynnym mechanizmie stabilizującym. Zmienione warunki anatomiczne w biernym i czynnym mechanizmie stabilizującym wpływają na pobudzenie receptorów. Receptory mięśniowe, wrażliwe są na skracanie i rozciąganie (wydłużanie) poszczególnych mięśni, a receptory stawowe, torebkowe, więzadłowe informują o ustawieniu poszczególnych stawów. Te zmienione informacje z proprioceptorów o położeniu liniowym i kątowym w przestrzeni są przekazane do OUN, gdzie porównywane są one z zakodowanym tam programem. Jeśli patologia taka trwa długo, to utworzy się nawyk - postawy nieprawidłowej.

Kim są autorzy metodyki terapii skolioz przy pomocy aparatu SKOL-AS?

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Suchanowski – absolwent AWF w Warszawie, ukończył specjalizację z rehabilitacji w Konstancinie i Otwocku oraz studia podyplomowe z wychowania fizycznego specjalnego w AWF w Poznaniu oraz specjalistyczny kurs z rehabilitacji kardiologicznej w Centrum Doskonalenia Lekarzy w Warszawie. Następnie pracował w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Ponad 30 lat był pracownikiem naukowo-dydaktycznym AWFiS w Gdańsku, a od 6 lat Kliniki Rehabilitacji UM w Białymstoku. Odbył staże naukowe i praktykę w instytucjach chiropraktycznych i rehabilitacyjnych w USA. Jest autorem i współautorem 5 monografii oraz ponad 150 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu fizjologii wysiłku i wypoczynku, teorii sportu, fizjoterapii i odnowy biologicznej. Wypromował 4 doktoraty, był recenzentem prac habilitacyjnych i doktorskich w kraju i za granicą. Przez wiele lat współpracował z polskimi reprezentacjami narodowymi i olimpijskimi w obszarze badań i analiz fizjologicznych oraz fizjoterapii i odnowy biologicznej. Przez ponad 30 lat prowadził gabinet terapii naturalnej, stosując wiele własnych, oryginalnych metod korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa oraz usprawniania w przypadkach dysfunkcji narządu ruchu. Jest autorem patentu na pas korekcyjny. Był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz przewodniczącym jego gdańskiego oddziału. Obecnie jest profesorem wykładającym na Wydziale Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.

mgr Andrzej Stolarz – absolwent WSWF w Gdańsku i AWF w Poznaniu. Fizjoterapeuta, wieloletni pracownik Nadmorskiego Centrum Medycznego w Gdańsku oraz placówek medycznych, specjalizujących się w leczeniu skolioz. Ukończył kursy PNF, SET, FED oraz Lehnert-Schroth, co przyczyniło się do dokładnego poznania patomechaniki i terapii bocznych skrzywień kręgosłupa. Był przez wiele lat fizjoterapeutą reprezentacji Polski i klubów sportowych. Te solidne podstawy teoretyczne i wieloletnia praktyka pozwalają uważać go za jednego z najlepszych specjalistów i konsultantów w swojej dziedzinie. Od lat sprawuje opiekę metodyczną nad praktykami studentów kierunku fizjoterapia. Współpracując z Wydziałem Mechaniki Politechniki Gdańskiej, zainicjował skonstruowanie nowych, oryginalnych urządzeń wykorzystywanych w rehabilitacji. Jest autorem dwóch patentów zarejestrowanych w Niemczech. Był przewodniczącym Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Odznaczony Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Czy metodyka SKOL-AS uwzględnia międzynarodowe zalecenia terapii skolioz?

W proponowanej metodyce terapii zostały uwzględnione wytyczne i zalecenia opracowane przez SOSORT.

  1. Najważniejszym elementem kinezyterapii skolioz są ćwiczenia czynne prowadzące do trójpłaszczyznowej korekcji deformacji.
  2. Prowadzenie fizjoterapii w skoliozach powinno wynikać z przyjęcia jednej z najbardziej prawdopodobnych teorii wyjaśniającej etiologię tego schorzenia, czyli zaburzeń równowagi nerwowo-mięśniowej.
  3. Leczenie zachowawcze powinno zatrzymać progresje skrzywienia, zapobiegać dysfunkcji układu oddechowego, zabezpieczyć dziecko przed ewentualnymi bólami kręgosłupa w przyszłości i poprawić sylwetkę poprzez korekcję postawy.
  4. Należy poprzez ćwiczenia doprowadzić do stabilizacji skorygowanej pozycji.

Jeden z czołowych autorytetów – znawca problematyki leczenia skolioz w Niemczech, dyrektor Centrum Leczenia Skolioz w Bad Wildungen, dr K. Zielke uważa, że: indywidualne korygowanie odchyleń skoliotycznych wyłącznie za pomocą samych ćwiczeń wolnych jest niemożliwe.

Czym różni się metodyka SKOL-AS od innych metod?

Zaproponowana metoda postępowania jest jedną z nielicznych opisanych form terapeutycznych, oddziałujących kompleksowo na bierny i czynny mechanizm stabilizujący kręgosłupa, a także na układ nerwowy sprawujący kontrolę nad tymi strukturami. Przestrzegane są w niej zasady i możliwość realizacji założeń metodycznych obowiązujących w kinezyterapii.

Jakie metody terapeutyczne można wykorzystywać w ćwiczeniu na aparacie SKOL-AS?

Główną metodą terapeutyczną jest metodyka ćwiczeń, przygotowanej przez dr hab. prof. nadzw. Andrzeja Suchanowskiego oraz mgr Andrzeja Stolarza. Opiera się ona w pewnym stopniu o metodę Lehnert-Schroth oraz PNF. Specyfiką postępowania terapeutycznego SKOL-AS jest włączenie metodyk treningowych pozwalających efektywnie kształtować zarówno możliwości, jak i poprawność techniki ruchowej przy reedukacji postawy ciała.

Procesem przywracania długości i siły mięśni zajmują się praktycznie wszystkie dotychczas stosowane metody terapeutyczne. Niestety tylko nieliczne podejmują próby przywrócenia kontroli układu nerwowego nad prawidłowym funkcjonowaniem mięśni. Do nich należy właśnie system terapeutyczny SKOL-AS.

Jak przebiegają etapy korekcji skoliozy przy pomocy aparatu SKOL-AS?

  1. Podstawowy etap korekcji skrzywienia (pozycje leżące)
  2. Zasadniczy etap korekcji funkcjonalnej w pozycjach wysokich
    • reedukacja postawy
    • korekcja i autokorekcja w pozycjach wysokich

Czy w aparacie SKOL-AS stosuje się elektronikę?

Nie. W aparacie SKOL-AS wykorzystuje się mechanikę, jako wspomaganie terapii skolioz oraz rozwiązanie techniczne umożliwiające aktywowanie i wykorzystanie mechanizmu bio-feedback do mobilizacji kontroli nerwowej w kontroli prawidłowości nauczanej korekcji.

https://www.youtube.com/watch?v=Ia4-ZVOXVyc

basen dla niemowląt
Copyright © by Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Le Soleil